De naam SOEGG verklaard…

SOEGG is opgericht in 2007. De afkorting stond destijds voor ´Stichting Oost-Europa Gereformeerde Gemeenten´. Dit kerkverband is al lange tijd actief met het benaderen van de Joodse medemens met het evangelie. O.a. door ondersteuning en toerusting van voorgangers in jonge Messiasbelijdende of Joods-christelijke gemeenten, het beschikbaar stellen van Bijbels en Bijbelse lectuur. Ook de jonge gemeenten in Oekraïne ontvingen deze steun.

Daarnaast werd humanitaire hulp verleend, in de vorm van o.a. gaarkeuken-projecten en ondersteuning van ziekenhuizen, die een schrijnend gebrek hebben aan vaak de meest elementaire apparatuur, zoals ziekenhuisbedden en couveuses.

Om de hulpverlening op dit traject te intensiveren en te professionaliseren werd SOEGG losgemaakt van dit kerkverband en heet sinds juni 2012 `Stichting Oost-Europahulp Gereformeerde Gezindte´. Het gaat hier uiteraard om méér dan een naamswijziging. SOEGG is een breed gedragen interkelijke stichting, wat ook blijkt uit de samenstelling van het Comité van Aanbeveling. Die breedte is zinvol om meer draagkracht én meer slagkracht te ontwikkelen. Het is een stichting met een klein bestuur van professionals, die zich allen gedreven weten door wat we lezen in Handelingen 20:35: ´Het is zaliger te geven dan te ontvangen´.

Leen Luchtenburg en Jan van Beest in vroeger tijden